Anasayfa   /   Haftanın Sohbeti   /   FIRAKA İSLAMİYE MEVZUUN ÖZETİ

 FIRAKA İSLAMİYE MEVZUUN ÖZETİ

Fırak keIimesi fırka keIimesinin çoğuIu oIup, fırkaIar, topIuIukIar demektir. Fırka keIimesi de Iügatta kendiIerini başkaIarından ayırdedecek özeIIikIere sahip insan topIuIukIarı, zümreIer anIamında oIup tarihimizde ve Türkçede fırka keIimesi parti anIamında da kuIIanıImıştır: Terakki Perver Fırka, Cumhuriyet HaIk Fırkası, Serbest Fırka gibi, Siyasi parti manasına geImiştir.

DaIIe keIimesinin asIı daIIetun’dur, dâIIe fiiIinin ikinci mastarı oIup isim gibi mana kazanır; sapmak, doğru yoIdan ayrıImak, kayıp oIup teIef oImak anIamIarına geIir. BöyIece eIe aIdığımız terkip doğru yoIdan sapmış, ayrıImış fırkaIar, topIuIukIar anIamına geImektedir.

Bu fırak-ı daIIe tabiri, dini terim oIarak İsIâm Dininin beIirIediği doğru yoIdan, sıratı müstakimden ayrıIan, ondan uzakIaşan, kendi heves ve arzuIarına uyan topIuIukIar, insan grupIarı veya kendiIerine göredini inançIara sahip partiIer, zümreIer demektir. Fırka-ı Nâciye’nin yani Cehennem azabından kurtuIup saadete erenIerin takip ettiği, Yüce AIIah’ın beyan ettiği, SevgiIi Peygamberimizin gösterdiği yoIdan ayrıIıp kendi anIayış ve düşünce tarzına göre başka başka yoIIara girerek parça parça oIarak küçük küçük topIuIukIar oIuşturanIara, büyük ve kaIabaIık İsIâm topIumundan ayrıIanIara fırak-ı dâIIe adını vermek âdet oImuştur.

 

                                           Ümmet-i  Muhammad
                                  
                  Ümmet-i İcabet                      Ümmet-i Davet
                              (73 Fırka) 
                      
        Ehli Bitat (Fırakı Dalle)                       Ehli Sünnet(Fırakı Naciye)
                       (73 Fırka)                                   (1 Fırka)
1-   Mutezile     (20 Fıraka)                          A-Selefiyye
2-   Şia            (22 Fıraka)                                    B-Maturidiyye
3-   Havaric      (20 Fıraka)                          C-Eşariyye
4-   Mürcie       (5 Fıraka)
5-   Neariye      (3 Fıraka)
6-   Cebriye      (1 Fıraka)
7-   Müşebbihe  (1 Fıraka)
                                                    
1-MUTEZİLE:

( Yer yüzünde böyle bir mezheb mevcut değil fakat onların fikirleri biaynihi devam etmektedir.)
** Büyük günah işleyen  İmandan çıkar. İmanla küfür arasın da kalır.Tevbe etmazse ebedi cehennemlik olur.
** Kul fiilinin halıgıdır.
** Sıfatı ilahiyeyi inkar ederler.
** Kulların haline aslah olan fiili Allah’ın halk etmesi vaciptir.
** Kur-an’ı Kerim mahluktur.(Kelam-ı İlahi mahluktur.)
** Husun ve gübuh aklidir.
                                                      
2-HARİCİLER:

(Hz. Ali ile Muaviye arasında çıkan ictihadi  meseleyi istismar eden zümredir. Bu gün Umman ve Bahreyn’de bu mezheb  mevcuttur.)
** Mürtekib-i kebiyre kafirdir.
**İslamı hükümleri tamamıyla bilmayen kafirdir.
**Sabi iken ölenler İman ve küfürde babalarına tabidir.
**Allah’ü teala sadece hayrı murad eder.
                                                        
3- ŞİA

( dünyada böyle bir mezhab mevcut olup hükümşeri devam etmektedir.Farisi  diyarında “İran-Irak”yaygınmezhabdir.       

Üç kısımdır.

A- Ğulat kısmı = Hz. Ali İlahdır
B- Zeydiyye = Hz. Ali peygamberdir.
C- İmamiyye = Cenab-ı Allah Hz. Ali’yi imam tayin etmiştir. İmamlık sadece Hz. Ali soyuna mahsustur.Bunlardan Zeydiyye kolu kolu Yemen’de mevcut olup Ehli Sünnete en yakın olan sapık fırkadır.

** Tenasüh inancına sahiptirler.(ölen insanın ruhu başlarına geçer. İddaaları ise Hz. Ebu Bekir ve Ömer efendimiz Hz. Ali ‘nin imamlık hakkını aldığı için ruhları en kötü bir hayvana geçip azap çekeceklerdir.)

**İttihat ve hulul ittihaz ederler.( Yani Allah’in Ali efendimize oradanda imamlara hulul ettiğine inanırlar.)
** Eshab-ı İkrama çok kötü ithamlarda bulunurlar.
** Şeriatı kendilerine göre tahlil ederller.

--Farzları inkar ------  Haramı helal ittihaz etmek    ------ Orucu üç gün olarak kabul etmek

**Kur’an ‘dan murat zahiri değil batını manası vardır derler. Bu görüşte olanlara Batıniyye mezhebi denir. ( Türklerin çoğu bu görüştedirler.)
                                                      
4—MÜRCİE

(İstanbul’da bulunurlar.)  
** Küfürle beraber ibadetin faydası yoktur.
** İmanla beraber masiyyetin zararı yok.
** Büyük günah işleyenlere azap yok.
** Allah’ı bilmek ve sevmek onun mümin olduğunu gösterir.
** Mümin olanlara ibadetin terkinde zarar yok.
                                                     
5—NECARİYE

** Efali İbadı halk eden Allah’tır. (Ehli sünnet gibi)
** Sıfatı subutiyyeyi inkar            
**Ru’yetullah’ı inkar          
**Kur’an-ı Kerim mahluk  
                                                          
6—CEBRİYYE

(Fikir olarak yer yüzünde yaşayan insandırlar.)
** Kul cemadat kabilindendir. Asla kendi kudreti yoktur.
** Günahı ve sevabı Allah yaptırdığı için kulun mesuliyeti yoktur.
** Allah-ü Teala vukuundan evvel hiçbir şeyi bilmez.(İlim sıfatını inkar.)
** Cennet ve cehennem ehli dahil olduktan sonra fanidir.
                                                      
7—MÜŞEBBİHE

** Allah-ı mahlukata teşbih ve hadisat ile tamsil
** Allah-ü Teala hareket ve intikal eder.
** Allah-ü Teala cisimdir.
** Allah-ü Teala mahlukata hulul eder.
** Allah aza ve cevarih sahibidir.
                             
MUHDES (SONRADAN ÇIKMIŞ) MEZHEBLER
1-Vahhabilik   
2-Kazıyanilik   
3- Bahailik    
4- Nusayrilik    
5- İbadilik 
                                   
VEHHABİLİK

Arabistan tarafında ingiliz desteği ve oyunu ile çıkmış ve halen Arabistan’ın resmi mezhebidir.
**Amel İmandan bir cüzdür.
**Şefaat diye bir şey yoktur.
**Tasavvuf ve ona bağlı olan şeyleri inkar.
** Türbe ve mezar ziyaretlerinin şirk olduğunu iddia ederler.
** Tevessülü (duada vesile kılmak) şirktir derler.
** Sünnet ve nafile namazı inkar.
** Emri bil marufu muharebe etmek diye anlarlar.
** Ayet ve hadislerde te’vile gitmezler.
                                              
KAZIYANİLİK

1880’de Hindistan-Pakistan’da Ğulam Ahmet Kazıyani tarafından çıkarıldı.
** Kendinin peygamber olduğunu iddia ederler.
** Ahir zamanda gelecek İsa A.S. kendisi olduğunu iddia eder.
**Hayatı boyunca kendisine tabi olanları İngiliz idaresinden ayrılmamalarını telkin etmek.
                                               
BAHAİLİK

Amerika’da merkezleri vardır.                     
**19 rakam mucizesini ortaya atmışlardır.
                                               
NUSAYRİLİK


Hiç bir dini inanç tanımazlar
Hafız Esad ‘da  bu mezheptendir.


Etiketler : ,

Yorumlar (0)