Anasayfa   /   İslam Büyükleri   /   Muhammed Hikmet Tuzkaya (H.Z.)

Ey iman edenler ! Allah’tan korkun ve sâdıklarla beraber olun.” Tevbe Sûresi, Âyet 119


MUHAMMED HİKMET EFENDİ
1927’de Nevşehir / Gülşehir  -  Tuzköy’de doğdu.
Pederi  âlîleri  Şevket  Efendi  Yemen  ve  Balkan
cephelerinde  uzun  yıllar  Osmanlı  ordusunda
savaşan  gâzilerdendir.  Baba  cihetinden  nesebi
âlîleri  Seyyit’tir.  Vâlideleri  Nevşehir  /  Gülşehir  -
Hacı Halil köyünden Fâtıma Sultan’dır.
Kore  gâzisi  olan  Hikmet  Efendi  askerlik  dönüşü  Kayseri’nin  maneviyat
büyüklerinden Hacı Şaban Efendi ile tanışmış, uzun yıllar Hazretin yakın hizmetinde
bulunmuştur.  Bilahare,  İstanbul  Erenköy’deki  Sami  Ramazanoğlu  Hazretleri
Seyitzâde  Hacı  Şâban  Efendi’ye  bir  mektup  göndererek  “Lütfen  evlâdımız  Hikmet
Efendi’yi bizim yanımıza, İstanbul’a gönderiniz.” Buyurmuştur. Bu vesileyle kibarı
evliyadan  Mahmut  Sâmi  Ramazanoğlu  ile  tanışan  Hikmet  Efendi  yaklaşık  otuz  yıl
Sami  Sultan’ın  hizmet  ve  tedris  halkasında  bulunmuştur.  O’nun  yanında  zâhirî  ve
manevî  ilimleri  tahsil  etmiştir.  Kur’an  ve  Sünnet’e  âzami  bağlılığından  Mahmud
Sami  Ramazanoğlu’nun  teveccühlerini kazanan Muhammed Hikmet Efendi’ye  1971
yılında şeyhi Mahmud Sami Ramazanoğlu yazılı icazetnâme vermiştir.
Allah  ve  Resulü’nün  rızasını  kazanmak  için  âzamî  gayret  eden  Erenköylü
Hikmet  Efendi  bir  yandan  insanlara  hizmet  ve  irşad  görevini  yürütürken  diğer
yandan İslâm’ın ve İhsan’ın daha iyi anlaşılması için nice eserler kaleme almıştır.
Bu eserler;
İslâm’da Edep ve Ahlak,
  Kur’ân-ı Azimüşşân Sünnet-i Nebiyy-i Zişan,
  Mârifet-i İlâhiyye Tarîkatı Âliyye,
  İslâm’da Kadın,
  Kırk Hadis,
  Aklın Tarifi Kaza - Kader ve Cihad,
  Muhammed Aleyhisselâm ve Ashâb-ı Kirâm ve
  Dîvân-ı Hikmet’ten müteşekkildir.
Erenköylü  Muhammed  Hikmet  Efendi  Hazretleri’nin  eserlerinin  tamamı;
Tesânüt-ü  İslâmiye’nin  arz  üzerinde  tahakkuk  etmesi  için  asırlardır  gayret  eden
Silsile-i Zeheb’in emanetlerinin bir sonraki kuşaklara sâlimen devredilmesi azmi ve
gayretinden başka bir şey değildir.

Muhammed Hikmet Efendi ,1971 yılında Sami Efendi’den icazet aldı.

”Teslim ol , Hakk dostuna güşen bir yaprak gibi
Çiğnersede ses etme sakin ol toprak ğibi
Her neye noksan bakarsan ol sana noksan olur
Ger kemaliyle bakarsan ol kemalindir senin”

Adlı kitaplar,eserlerinden sadece bir kaçı dır.

Yalvar
Akşama, sabaha, yaza ve kışa
Hayale, rüyaya, uykuya düşe
Yuvada anasız yaralı kuşa
Doktorsuz ilacı verene yalvar

Dünya‟yı Güneş‟i, yıldızı Ay‟ı
Renklerin üstüne akı karayı
Desteksiz direksiz koca semayı
Ustasız kalfasız örene yalvar
 

Muhammed Mustafa‟ya Habibim diyen
İşiten, gözeten, gören ve bilen
Her bahar her şeye taze can veren
Kainatı yoktan kurana yalvar
 

Binlerce mahlûkat yuvasız kuşlar
Her seher aşk ile zikire başlar
Binbir türlü çiçek açan ağaçlar
Yeşil renkli yaprak verene yalvar
 

Minnet etme düştüm diye kuluna
Sıdk ile gir yaratanın yoluna
Balığın karnında Yûnus kuluna
Havayı gıdayı verene yalvar.

Yeşil çimen, mor menekşe bitiren
Mevsimden mevsime meyve yetiren
Kalbinden geçeni gören ve bilen
Yetimin gözyaşın silene yalvar.
 

İstediğini dünyasında gezdiren
Denizlerde tahtaları yüzdüren
Dileyeni nemrud gibi azdıran
Halili nardan alana yalvar.
 

Dilerse aç iken hemen tok eder
Dilerse bir lahzada yok eder
İstediğini temizleyip pak eder
Tevbeleri kabul edene yalvar.
 

Saymakla bitmez O‟nun kudreti
Habibine bağışlandı ümmeti
Ayrılma kapısından çoktur rahmeti
Aşıka maşukum diyene yalvar.

 
Muhammed Hikmet TUZKAYA


Etiketler : ,

Yorumlar (0)