Anasayfa   /   Silsile-i Şerif   /   Silsile-i Şerif

Silsile-i Şerif
Halik-ı arz u semâya eyleriz hamdü sena
Ahmed’i Muhtar kıldı aleme nûr-i Hüda
Hazret-i Sıddıyk u Selman, Kâsım u Ca’fer gibi
Eylemiş neşr-i hakîkat Beyâzid-i rehnüma
Bü’l-Hasan zât-ı mükerrem, Bû Ali kân-ı kerem
Yusuf-ı valaşiyem salar-ı ceyş-i asfiya
Hace Abdülhalik oldu Ârif ü Mahmûd’a pir
Şeyh Ali, Baba Külâl etti cihanı rûşenâ
Varis-i taht-ı tarîkat Şah-ı âlem Nakşibend
Eyledi Hâce Alaüddin’i halka pişuvâ
Oldu Ya’kub’e Ubeydullah-i Ahrârı halef
Hazreti Zahid’le geldi âleme zevk u sefâ
Nûr-ı çeşm-i marifet Derviş Muhammed, Hâcegî
Feyz-i Bâki’yle cihan-ı ma’nevi buldu beka
Hazreti Ahmed Müceddid, Urvetü’l-vuska olup
Şeyh Seyfüddini, Seyyid Nûr’a nûr ı’tila
Habibullah-ı Mazhar, Şah-ı Abdullah Pir-i Dehlevî
Hazret-i Hâlid’le oldu kalb-i salik pür-ziya
Seyyid âlî-Neseb Taha’l-Hakkarî’den sonra
Pirimiz Taha’l-Harirî ve Es’ad oldu kutb-ı evliya
Eyleriz arz-ı dahâlet dergâh-ı sâdâta biz
El-hac Mahmud Sami ihvân-ı dine mağfiret kıl ey Hudâ
Hikmetinin himmetinden eyleme bizi cüdâ
Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin nûrin nûr
Subhâne’l-Melîki’l-Azîzi’l-Kâdiri’l-Gafûr.

 


Etiketler : ,

Yorumlar (0)